Zasady prywatności

Poniżej znajdują się zasady prywatności firmy Versele-Laga NV.

Nasza firma, Versele-Laga NV, to publiczna spółka kapitałowa utworzona na mocy prawa belgijskiego, posiadająca zarejestrowaną siedzibę w Belgii pod adresem 9800 Deinze, Kapellestraat 70, i zarejestrowana pod numerem BE 0424.901.669.

Za pośrednictwem niniejszych zasad pragniemy poinformować, że dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników oraz ich dane osobowe.

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami, gromadzone, przetwarzane i ewentualnie udostępniane są jego określone dane. Ponieważ umożliwiają one zidentyfikowanie użytkownika jako osoby, klasyfikują się jako „dane osobowe”. Dlatego dokładamy wszelkich możliwych starań, aby chronić dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE, w tym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

1. Niniejsze zasady prywatności

Niniejsze zasady prywatności odnoszą się do wszystkich danych osobowych, jakie gromadzimy od użytkownika w celu ich przetwarzania. Ponosimy odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

Korzystając z naszej witryny internetowej oraz innych kanałów bądź przekazując nam swoje dane osobowe w jakikolwiek inny sposób, użytkownik akceptuje fakt, że gromadzone przez nas dane osobowe podlegają „Zasadom prywatności”.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych „Zasad prywatności” w dowolnym momencie, na przykład w wyniku wprowadzenia nowych funkcji w naszej witrynie internetowej lub w celu spełnienia nowych wymogów prawnych, administracyjnych lub wynikających z umowy. Ich najnowsza wersja jest zawsze dostępna w naszej witrynie internetowej. (ostatnia aktualizacja z 25.05.2018)

2. Dane osobowe

Dane mogą być przez nas gromadzone i przetwarzane na różne sposoby. Obejmują one:

Dane przekazywane nam bezpośrednio przez użytkownika

  • Dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, data urodzenia, wiek itp.
  • Dane finansowe, takie jak numer rachunku bankowego, kod BIC, imię i nazwisko posiadacza rachunku itp.
  • Informacje na temat produktów i/lub usług, które użytkownik chce zamówić, ulubionych produktów i/lub usług, zainteresowań, preferencji wskazanych za pośrednictwem naszej witryny internetowej itp.
  • Reklamacje lub opinie przekazywane za pośrednictwem naszych kanałów wsparcia, dotyczące naszych produktów i/lub usług, uwagi, sugestie, referencje itp.
  • Dane i treść zamówień, które użytkownik sam z nami wymienia, przekazuje nam i udostępnia.

Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania nam swoich danych ani do wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez nas. Mimo to, w niektórych przypadkach dane osobowe użytkownika są nam niezbędne do prawidłowej obsługi zakupów naszych produktów i/lub usług i/lub wywiązywania się z innych zobowiązań umownych, a także do postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane dostarczane przez użytkownika w wyniku korzystania z witryny internetowej

Podczas korzystania z naszej witryny przetwarzane i/lub zapisywane mogą być następujące informacje: odwiedzone strony, witryny, adres IP, typ przeglądarki, zachowania związane z nawigowaniem po stronach, język, urządzenie, czas trwania wizyty, pora wizyty oraz inne wyszukiwania za pośrednictwem plików cookie, dane wprowadzane przez użytkownika w witrynach internetowych.

Dlatego ważne jest, aby niniejsze „Zasady prywatności” zawsze czytać wraz z naszymi „Zasadami dotyczącymi plików cookie”.

Dane z innych źródeł

Nasza witryna może zawierać łącza do innych witryn. Witryny te nie są prawdopodobnie zarządzane przez nas i mogą posiadać własne zasady prywatności. Zdecydowanie zalecamy ich przeczytanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za witryny stron trzecich.

3. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe do takich celów jak:

  • zawarcie z użytkownikiem i realizacja umowy (np. zakup produktów, usług, utworzenie konta użytkownika itp.), a także fakturowanie, śledzenie i gromadzenie faktur, za pośrednictwem stron trzecich lub samodzielnie;
  • ciągłe doskonalenie, utrzymywanie i optymalizowanie naszych produktów, usług, witryn i ich zabezpieczeń, a także naszych strategii ogólnych, handlowych i marketingowych;
  • personalizacja produktów dostarczanych użytkownikowi oraz związanych z nimi usług wsparcia, informacji dla użytkownika, komunikatów serwisowych lub innych komunikatów (elektronicznych lub innych);
  • wysyłanie reklam, biuletynów i informacji przeznaczonych dla użytkownika i dostosowanych do jego preferencji. W tym celu możemy powiązać preferencje i zainteresowania użytkownika z jego profilem;
  • zwracanie się do użytkownika z prośbą o zgodę na wykorzystanie danych w innych szczególnych celach.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych użytkownika jest zatem (i) wyraźna zgodna użytkownika, (ii) konieczność zawarcia i/lub wykonania umowy, której użytkownik jest stroną, (iii) konieczność spełnienia nałożonego na nas obowiązku prawnego lub (iv) konieczność reprezentowania uzasadnionych interesów naszych lub strony trzeciej, chyba że interesy lub podstawowe prawa i swobody dzieci poniżej 16 roku życia mają większą wagę.

4. Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać dane osobowe partnerom, dostawcom lub innym wyznaczonym podmiotom, jeśli przetwarzanie danych przez takie strony trzecie jest niezbędne do utworzenia, realizacji, używania, gromadzenia, dostępu do lub przetwarzania produktów, usług, witryn internetowych itp. Takie podmioty przetwarzające dane osobowe użytkowników są również zobowiązane do ograniczenia wykorzystywania i przetwarzania tych danych oraz do zagwarantowania ich odpowiedniej ochrony w kontekście obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Ponadto, możemy udostępnić dane osobowe użytkownika, jeśli będziemy do tego zobowiązani prawnie, w kontekście postępowań prawnych, a także w celu ustalenia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw.

5. Prawa użytkownika

Użytkownik ma zawsze prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez nas oraz do ich skorygowania.

Ponadto użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz przekazania ich w zakresie, w jakim pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na określone działania w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z poważnych i uzasadnionych powodów. Ponadto użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, przekazywanie jego danych osobowych stronom trzecim (gdy takie przekazanie nie jest niezbędne do świadczenia przez nas usług) oraz utworzenie jego profilu.

W tym celu należy się z nami skontaktować poprzez wysłanie pisemnej prośby do firmy Versele-Laga, na adres: Belgia, 9800 Deinze, Kapellestraat 70, do wiadomości: „Departement Gegevensbescherming/Data Protection department” i załączyć kopię swojego dowodu tożsamości (przedniej i tylnej strony).

Udzielimy odpowiedzi w tej sprawie zgodnie z obowiązującym prawem.

Pragniemy jednak poinformować, że zastrzegamy sobie prawo do pobrania uzasadnionej opłaty administracyjnej lub nawet odmowy realizacji prośby, jeśli jej natura będzie przesadna lub nieuzasadniona, na przykład w przypadku złożenia nieracjonalnie dużej liczby próśb.

Użytkownik ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych. Informacje na temat sposobu składania takiej skargi powinny być dostępne na stronie internetowej danego organu.

6. Nasze zasady bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo danych

Aby zapewnić możliwie najskuteczniejszą ochronę danych osobowych użytkowników podejmujemy wszelkie racjonalne środki i stosujemy najlepsze praktyki mające na celu zapobieganie utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, ujawnieniu, nieupoważnionemu dostępowi lub modyfikacji danych osobowych użytkowników. Dokładamy starań, aby zapewnić wystarczający stopień bezpieczeństwa, zarówno na poziomie technicznym, jak i organizacyjnym.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane użytkowników co najmniej przez czas niezbędny do ich przetworzenia, uwzględniając przy tym wynikające z przepisów prawa i umów nasze prawa i/lub obowiązki w odniesieniu do tych danych oraz naszą misję odpowiedniego reagowania na prośby użytkowników, doskonalenia jakości naszych produktów i usług oraz realizacji naszych własnych zobowiązań prawnych.

7. Dzieci poniżej 16 roku życia

Zobowiązujemy się nigdy świadomie nie gromadzić ani nie przetwarzać danych osobowych osób nieletnich bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, która jest wymagana w odniesieniu do korzystania z naszych produktów, usług, witryn internetowych itp. oraz egzekwować prawa dotyczące danych osób nieletnich.

Jeśli zdarzy się, że w dobrej wierze przetworzymy dane osobowe osoby nieletniej i zostaniemy o tym poinformowani, możliwie jak najszybciej usuniemy te dane z naszych zasobów.